مهاجرین اصفهانی به سرزمین هند(در دوره جلال الدین محمد اکبر)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
عصر صفوی ، دوران مهاجرت گستردة شعرای ایران به قلمرو گورکانیان هند و دکن است که رونق شـعر فارسی و گسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی را در هند در پی داشت . این مهاجرت ها در دورة سلطنت شاه طهماسب اول صفوی آغاز شد و در دورة سلطنت جلال الدین محمد اکبر به اوج خود رسید. حمایت دربار گورکانی از هنرمندان و شعرای ایرانی مهاجر سبب شد تا مکاتب نوین هنری و ادبی در کشور هند به وجود آید. همایون و اکبرشاه و نیز دولتمردانی چون خان خانان عبدالرحیم و نواب ظفرخان ، همـواره با شعرا و هنرمندان مصاحبت داشتند و از حمایت و ترغیب آنان غافل نبودنـد. در میـان ایـن مهـاجران ، تعدادی از شعرای اصفهانی بودند که به هندکوچیدند. در این مقال به ذکر شرح حال تعدادی از شـعرای مهاجر اصفهانی به هند پرداخته شده است
. noormags.ir
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: