دکتر فریدون اللهیاری

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش اجتماعی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: f.allahyari@ltr.ui.ac.ir
مطالب