دکتر مرتضی نورائی

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش خارجی (روابط بین الملل) قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: nouraei
مطالب